top of page
Search

Tilannekatsaus Salola Wind Park -valmistelusta Putkilahdesta katsoen.

Tein videon 2.6.2021, jossa kerroin ajankohtaisia ajatuksia Salola Wind Park valmistelusta. Tässä sisältö tekstimuodossa.


Taustatietona, syksyllä 2020 kaupunkirakennelautakunnassa äänestettiin, että tuulivoimakaavoitus sai lähteä etenemään. Siinä rinnalla yhteismenettelyssä tehdään ympäristönvaikutusten arviointi.


Kaupungin tiedote 16.3. kaupungin kertoo, että Salolan tuulivoimahankkeen YVA-selostusta ja kaavaluonnosta laaditaan nyt kevään aikana. Konsultilta saadun aikataulun mukaan aineisto valmistuu siten, että se olisi kaupunkirakennelautakunnan hallinnollisessa käsittelyssä alkusyksystä 2021, eli elo-syyskuussa.


Miltä tilanne näyttää Putkilahdesta päin katsottuna:


Tämä katsaus perustuu asiakirjoihin, jotka löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.


Syksyllä 2020 hanketoimija esitteli suunnitelman, kuinka tämä ympäristönvaikutusten arviointi tullaan tekemään. Suunnitelmassa kiinnitti huomiota monikin asia, mutta erityisesti ihmettelin luontokartoituksia, joissa mainittiin, että esimerkiksi petoeläimiä ei tällä alueella lainkaan esiintyisi. Toki tiedämme, että susiakin seudulla on tavattu ihan viime syksynä, ja karhut ovat tavallinen näky riistakameroissa.

Tässä hankkeessa konkretisoituu nykyaikainen hankevalmistelu. Sekä kaavaluonnoksen että ympräistövaikutusten arvioinnin toteuttaa konsulttiyhtiö Sitowise, ja kustannukset maksaa hanketoimija Salola Wind Park projektiyhtiö, tai kuka tätä hanketta sitten rahoittakaan. Yhtiön tulos viimevuodelta on 100 000€ miinuksella.


ELY-keskus toimii hankkeen yhteysviranomaisena. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ELY-keskuksen asiantuntijat ovat antaneet kommenttinsa ympäristövaikutusten arvioinnin suunnitelman ja antaneet lausuntonsa siitä. Se on kiinnostavaa luettavaa, Lausunto sisältää yhteenvedon lausunnoista ja mielipiteistä, joita sekä asianosaiset että kansalaiset saivat antaa tästä konsulttiyhtiön laatimasta suunnitelmasta

Hanke on pitänyt tiedotustilaisuuden syksyllä, jonka muistio ja muu aineisto tuli valitettavasti julkiseksi vasta sen jälkeen, kun lausuntoaika oli mennyt umpeen marraskuun lopulla. Sanottavaa ihmisillä aiheesta kuitenkin on, sillä lausuntoja annettiin 53 kappaletta, joissa oli 237 allekirjoittajaa.


Mihin kommenttien antajat ja ELY:n asiantuntijat tarttuivat: muutamia nostoja.


· Melumallinnukset ja meluvaikutukset nostivat paljon huolta. Myös ELY:n lausunnossa haluttiin maisemaselvityksiin parannusta, havainnekuvat laadukkaat ja videosovitteet, mainitaan myös lentoestevalojen parempi havainnollistaminen

· Putkilahti on arvokas lintulalue ( FINIBA) ja erityisesti kaakkuriselvitys edellytettiin tekemän YVA: yhtyeydessä. Lisäksi tietenkin on velvollisuus arvioida läheisten Natura-alueiden osalta, vaarantuvatko tai heikentyvätkö suojeluperusteet tuulivoimarakentamisen myötä.

· Arviointikohteena oleva vaikutusalue tulee määritellä riittävän suureksi, huomioiden, että voimalat ovat älyttömän paljon suurempia, kuin mihin ympäristöministeriön ohjeet on laadittu. Salolan tuulivoimalahankkeen vaikutusalue ulottuu myös naapurikuntien puolelle. Lisäksi tulee ottaa huomioon sähkönsiirtolinjojen sijoittuminen, mikä laajentaa vaikutusaluetta edelleen useamman kunnan alueelle.

· Ihan jämäkältä kuulosti ELY:n vaatimus, että arviointiselostuksessa tulee olla myös suunnitelma siitä, mikä taho vastaa ja miten toteutetaan voimaloiden poisto elinkaaren lopussa, maisemointi mainittu tässä yhteydessä.

· Kiinnostavana yksityiskohtana kiinnitti huomiota Digitan lausunto. Siinä todetaan, että tuulivoimalat voivat aiheuttaa merkittävää haittaa antenni-tv:n vastaanottoon pahimmillaan voi estää tv-signaalin etenemisen kokonaan. Digita korostaa, että silloin vastuu tilanteen korjaamisesta on tuulivoimayhtiöllä eikä heillä.

· Elyn lausunnossa on viitattu siihen, että hanke voisi tarvita lisäksi ympäristöluvan. Ympäristöluvan voi vaatia ympäristöterveysviranomainen ja se antaisi viranomaisille edes mahdollisuuden puuttua, jos naapurisuhdelaissa tarkoitettua häiriötä voimalaitoksista asukkaille syntyy.

· Minua jäi vähän ihmetyttämään, että Ely yhteysviranomaisena ei edellytä mitään asukaskyselyn tekemistä vaikka mainitaan, että se olisi ihan hyvä homma. jättää kyselyn mahdollisen toteuttamisen hanketoimijan harkintaan.


Muuta ajankohtaista:

Mawsonin malminetsintälupahakemus on käsittelyssä. Kultaa ja sinkkiä on tarkoitus etsiä aivan tuulivoima-alueen naapurissa. Aikooko Jyväskylä todella vetää sähköt valmiiksi kaivoksen tontille?


Miten homma etenee?

Kaupungin tiedotteen 16.3. 2021 mukaan YVA- ja kaavaluonnosaineiston valmistumisesta riippuen seurantaryhmän kokous pidettäisiin toukokuun lopulla Tämä aikataulu näyttää venyneen. On luvattu, että kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään kaavaluonnosvaiheessa syksyllä. Aikataulujen tarkentuessa on luvattu tiedottaa. Joten kannattaa liittyä Jyväskylän kaupungin tiedotussähköpostilistalle.

Olen saanut sieltä vuoden aikana ainakin neljä tiedotetta.


Lopultakin, nyt kesäkussa valittu valtuusto tulee tekemään päätökset, mihin suuntaan Jyväskylää halutaan kehittää ja halutaanko Päijänteen rannalle teollisuusalue.


Kuvassa 7 tuulivoimalan havainnekuvat maisematieltä 610 suunnasta Ylisjärven yli. Nykyisessä suunnitelmassa voimalaoita on 10 kpl ja ne ovat tätä kuvaa korkeampia.


97 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page